Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитинита її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовженнянавчання.Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:-формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу;-формуванняудітейдосвідувикористанняматематичнихзнаньтаспособів дій для розв’язування навчальних і практичнихзадач;-розвитокматематичногомовленняучнів,необхідногодляопису математичних фактів, відношень ізакономірностей;-формування в учнів здатності міркувати логічно,оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичнихзадач.Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури»,«Вирази,рівності,нерівності»,«Роботазданими»,«Математичнізадачі і дослідження».Змістовалінія«Числа,діїзчислами.Величини»охоплюєвивченняу1–4 класахпитаньнумераціїцілихневід’ємнихчиселумежахмільйона;формування навичоквиконанняарифметичнихдійдодаванняівіднімання,множенняі

45ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами.Змістовалінія«Вирази,рівності,нерівності»спрямовананаформуванняв учнів уявлень про математичні вирази –числові та зі змінною; рівності і рівняння;числовінерівностітанерівностізізмінною;прозалежністьрезультату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчногоматеріалу.Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторовихуявлень;формуванняздатностірозрізнятигеометричніфігуризаїх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер.Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичномурівнізнайпростішимиспособамивиділенняівпорядкуванняданих за певноюознакою.Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень.До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі темиіз пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методівчиіншихзасобівдляпізнаннядійсності.Рекомендованоразнадватижні проводити уроки для організації та виконання міжпредметних навчальних проектів, міні-дослідженьтощ